نرم افزار آزمون ساز حکیم دبستان ۹۶-۹۵  
لینک نرم افزار
لینک بانک سوال
پایه ی اول (تمام دروس)
پایه ی دوم (تمام دروس)
پایه ی سـوم (تمام دروس)
پایه ی چهارم (تمام دروس)
پایه ی پنجم (تمام دروس)
پایه ی ششم (تمام دروس)
دبستان دوره اول (تمامی دروس پایه های اول تا سوم)
دبستان دوره دوم (تمامی دروس پایه های چهارم تا ششم)
دبستان کامل (تمامی دروس پایه های اول تا ششم)
نرم افزار آزمون ساز حکیم متوسطه اول ۹۶-۹۵
لینک نرم افزار
لینک بانک سوال
ادبیات هفتم
ادبیات هشتم
ادبیات نهم
ریاضی هفتم
ریاضی هشتم
ریاضی نهم
علوم هفتم
علوم هشتم
علوم نهم
پیام های آسمانی + قرآن هفتم
پیام های آسمانی + قرآن هشتم
پیام های آسمانی + قرآن نهم
اجتماعی هفتم
اجتماعی هشتم
اجتماعی نهم
زبان هفتم
زبان هشتم
زبان نهم
عربی هفتم
عربی هشتم
عربی نهم
متوسطه دوره اول کامل مدرسه(همه دروس هفتم و هشتم و نهم)