نرم افزار آزمون ساز حکیم دبستان   
قیمت نرم افزار
قیمت در جشنواره
لینک نرم افزار
پایه ی اول (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
پایه ی دوم (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
پایه ی سـوم (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
پایه ی چهارم (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
پایه ی پنجم (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
پایه ی ششم (تمام دروس) ۴۹ هزار تومان رایگان
دبستان دوره اول (تمامی دروس پایه های اول تا سوم) ۱۴۸ هزار تومان رایگان
دبستان دوره دوم (تمامی دروس پایه های چهارم تا ششم) ۱۴۸ هزار تومان رایگان
دبستان کامل (تمامی دروس پایه های اول تا ششم) ۲۹۶ هزار تومان رایگان
نرم افزار آزمون ساز حکیم متوسطه اول 
قیمت نرم افزار
قیمت در جشنواره
لینک نرم افزار
ادبیات هفتم ۲۰ هزار تومان رایگان
ادبیات هشتم ۲۰ هزار تومان رایگان
ادبیات نهم ۲۰ هزار تومان رایگان
ریاضی هفتم ۳۰ هزار تومان رایگان
ریاضی هشتم ۳۰ هزار تومان رایگان
ریاضی نهم ۳۰ هزار تومان رایگان
علوم هفتم ۲۵ هزار تومان رایگان
علوم هشتم ۲۵ هزار تومان رایگان
علوم نهم ۲۵ هزار تومان رایگان
پیام های آسمانی + قرآن هفتم ۱۵ هزار تومان رایگان
پیام های آسمانی + قرآن هشتم ۱۵ هزار تومان رایگان
پیام های آسمانی + قرآن نهم ۱۵ هزار تومان رایگان
اجتماعی هفتم ۲۰ هزار تومان رایگان
اجتماعی هشتم ۲۰ هزار تومان رایگان
اجتماعی نهم ۲۰ هزار تومان رایگان
زبان هفتم ۲۵ هزار تومان رایگان
زبان هشتم ۲۵ هزار تومان رایگان
زبان نهم ۲۵ هزار تومان رایگان
عربی هفتم ۲۵ هزار تومان رایگان
عربی هشتم ۲۵ هزار تومان رایگان
عربی نهم ۲۵ هزار تومان رایگان
متوسطه دوره اول کامل مدرسه(همه دروس هفتم و هشتم و نهم) ۴۸۰ هزار تومان رایگان