توجه!!!

نسخه دموی نرم افزار آزمون ساز حکیم تنها جهت آشنایی کاربران با نحوه کار و ساخته شدن آزمون در نرم افزار می باشد که به همین دلیل در این نسخه محدودیت های زیر وجود دارد :

۱
محدودیت در اضافه کردن سوالات جدید به نرم افزار

۲
کلیه سوالات موجود در بانک سوالات نسخه اصلی نرم افزار در نسخه دموی نرم افزار هم قابل مشاهده هستند،اما در نسخه ی دمو فقط تعدادی از آنها را می توانید انتخاب و در آزمون استفاده نمایید

آزمون ساز حکیم دبستان   
لینک نرم افزار رایگان
لینک بانک سوالات کامل نمایشی
پایه ی اول (تمام دروس)
پایه ی دوم (تمام دروس)
پایه ی سـوم (تمام دروس)
پایه ی چهارم (تمام دروس)
پایه ی پنجم (تمام دروس)
پایه ی ششم (تمام دروس)
دبستان دوره اول (تمامی دروس پایه های اول تا سوم)
دبستان دوره دوم (تمامی دروس پایه های چهارم تا ششم)
دبستان کامل (تمامی دروس پایه های اول تا ششم)
آزمون ساز حکیم متوسطه اول 
لینک نرم افزار رایگان
لینک بانک سوالات کامل نمایشی
ادبیات هفتم
ادبیات هشتم
ادبیات نهم
ریاضی هفتم
ریاضی هشتم
ریاضی نهم
علوم هفتم
علوم هشتم
علوم نهم
پیام های آسمانی + قرآن هفتم
پیام های آسمانی + قرآن هشتم
پیام های آسمانی + قرآن نهم
اجتماعی هفتم
اجتماعی هشتم
اجتماعی نهم
زبان هفتم
زبان هشتم
زبان نهم
عربی هفتم
عربی هشتم
عربی نهم
متوسطه دوره اول کامل مدرسه(همه دروس هفتم و هشتم و نهم)